17-100 Bielsk Podlaski, ul. Widowska 4a, telefon/fax 085 876 71 35, 085 876 71 36

Aktualności

Z Życia Szkoły

Historia

Administracja

Galeria klas

O szkole

Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Bielsku Podlaskim. zapewnia młodzieży uzdolnionej muzycznie intensywne nauczanie, kształci świadomego odbiorcę sztuki, propagatora muzyki, przygotowuje do podjęcia nauki w szkołach wyższego stopnia.

Szkoła kształci, w przeważającej części, młodzież zamieszkałą na terenie trzech powiatów: bielskiego, hajnowskiego i siemiatyckiego. Mury szkoły opuściło już ponad pięciuset absolwentów, wielu z nich kontynuuje naukę na wyższych szczeblach szkolnictwa artystycznego, albo zasila kadrę pedagogiczną szkół artystycznych na terenie całego kraju.

Obecnie w szkole kształci się 150 uczniów. Szkoła jest:

Otwarta - wszyscy uczniowie czują się w niej akceptowani, elastycznie reaguje na potrzeby uczniów, rodziców i społeczności lokalnej.

Twórcza - stwarza warunki do kreatywnego rozwoju uzdolnionej młodzieży, bogaty program dydaktyczny pozwala na zdobycie wszechstronnego wykształcenia w zakresie gry na wybranym instrumencie jak i zdobycia wiedzy teoretyczno-muzycznej.

Nowatorska - grono pedagogiczne korzysta z nowatorskich programów i metod nauczania, stwarza uczniom możliwość uczestniczenia w koncertach, konkursach warsztatach szkoleniowych i wycieczkach edukacyjnych.

Partnerska - działa zgodnie z zasadami partnerstwa pomiędzy nauczycielami, uczniami i rodzicami, każdy zna swoje prawa i obowiązki które akceptuje i przestrzega, taki układ sprzyja funkcjonowaniu w społeczności lokalnej.

Początkowy proces kształcenia muzycznego wymaga systematycznej pracy i wielkiego zaangażowania ze strony nauczyciela, ucznia i rodzica. Jest to czas kiedy dziecko powinno doświadczać silnych, pozytywnych przeżyć związanych z muzyką. Rolą pierwszego nauczyciela jest rozbudzenie potrzeby kontaktu z muzyką i zafascynowanie światem dźwięków. Pierwszy nauczyciel muzyki powinien wykazywać dużą inwencję twórczą w zakresie doboru i stosowania różnorodnych metod aby zainteresowań go muzyką. Optymalnym pedagogiem jest "nauczyciel mistrz" bogaty w doświadczenia w działalności koncertowej. Często "mistrz" staje się idealnym i najwyższym autorytetem w sprawach nie tylko artystycznych, ale i osobistych.

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Bielsku Podlaskim
17-100 Bielsk Podlaski, ul. Widowska 4a
telefon/fax 085 876 71 35, 085 876 71 36

Deklaracja Dostępności