17-100 Bielsk Podlaski, ul. Widowska 4a, telefon/fax 085 876 71 35, 085 876 71 36


Badania przydatności odbędą się w dniach 23 - 27 maja 2022r.
Godziny badania zostaną ustalone z rodzicami kandydatów telefonicznie.
W dniu 3 czerwca 2022r. zostanie udostępniona, na stronie internetowej szkoły, informacja o kandydatach, którzy otrzymali wynik kwalifikujący lub niekwalifikujący do nauki w szkole.
Lista przyjęć do szkoły zostanie zamieszczona, na stronie internetowej szkoły, najpóŸniej do dnia 5 sierpnia 2022r.


Poniżej zamieszczamy następujące druki:

1. Zgłoszenie kandydata na przesłuchanie wstępne
2. Kwestionariusz osobowy kandydata

Zgłoszenie kandydata oraz zgode na przetwarzanie danych należy wypełnic czytelnie pismem drukowanym lub komputerowo, podpisać, następnie zeskanowac lub zdobić czytelne zdjęcie i przesłac na adres mailowy sekretariatu szkoły: sekretariat@psmbielsk.edu.pl

Własciwy kwestionariusz należy równiez wypełnic czytelnym pismem. W momencie, gdy zostaną zniesione restrykcje, ale nie pózniej niż w dniu badania przydatności kandydatów do szkoły, należy kwestionariusz wraz z oryginałem zgody na przetwarzanie danych osobowych dostarczyć do sekretariatu szkoły.
Forma i termin badania przydatności kandydatów do szkoły zostaną opublikowane na stronie szkoły i przesłane na podane w zgłoszeniu adresy e-mail, gdy tylko zaistnieje możliwość przeprowadzenia rekrutacji.


  ZAPRASZAMY
Przyszli uczniowie mogą kształcić się w:
♪         cyklu  6-letnim  /wiek kandydatów  5-10 lat, obejmującym następujące
instrumenty: fortepian, akordeon, skrzypce, wiolonczela, kontrabas, gitara, flet, klarnet,  trąbka, perkusja.
 
♪♪     cyklu  4-letnim   /wiek kandydatów  8-16 lat, obejmującym następujące
instrumenty: fortepian, akordeon, skrzypce, wiolonczela, kontrabas, gitara, flet, klarnet,  trąbka, perkusja.
 
 

Wszelkich informacji udziela SEKRETARIAT
17-100 Bielsk Podlaski ul. Widowska 4a

tel. 85 87 67 135 w godzinach 9:00 - 14:00
strona internetowa: www.psm-bielsk-podlaski.edu.pl
Facebook: PSM - Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Bielsku Podlaskim
 
 

Informacje dodatkowe

·    Szkoła przyjmuje dzieci w wieku od 5 do 16 roku życia, w przypadku dzieci, które nie ukończyły 5 lat - wymagane jest zaświadczenie z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej stwierdzającej dojrzałość szkolną.

·    Zaświadczenie od lekarza rodzinnego stwierdzające brak przeciwwskazań do nauki w szkole muzycznej (rodzice proszeni są o zwrócenie uwagi na choroby skórne rąk, alergie, kłopoty z oddychaniem u dzieci, wady wzroku, słuchu i kręgosłupa oraz o powiadomienie szkoły o innych poważnych dolegliwościach stwierdzonych u dzieci).  
 
Ø Lekcja przygotowawcza trwa 45 minut. Ma na celu zaznajomić oraz przygotować kandydata do badania przydatności muzycznej, wprowadzając w ćwiczenia i testy badania przydatności muzycznej  
Ø Badanie przydatności muzycznej polega na sprawdzeniu predyspozycji muzycznych pod kątem słuchu muzycznego, poczucia rytmu, poczucia tonalności, pamięci muzycznej oraz określenia przydatności pod kątem danego instrumentu
Ø  Decyzję o przyjęciu kandydata do szkoły podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna
·    Wymogiem koniecznym do spełnienia przez kandydatów ubiegających się do klasy fortepianu jest posiadanie pianina lub fortepianu.
·    Zajęcia w szkole muzycznej odbywają się od 2 do 4 razy w tygodniu

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Bielsku Podlaskim
17-100 Bielsk Podlaski, ul. Widowska 4a
telefon/fax 085 876 71 35, 085 876 71 36

Deklaracja Dostępności