17-100 Bielsk Podlaski, ul. Widowska 4a, telefon/fax 085 876 71 35, 085 876 71 36

Aktualności

Z Życia Szkoły

Historia

Administracja

Galeria klas

Szkoła a środowisko

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia czynnie uczestniczy w życiu kulturalnym miasta i regionu. Współpracuje z samorządem lokalnym, domami kultury, domami pomocy społecznej, przedszkolami, szkołami ogólnokształcącymi i innymi instytucjami.

Zaspakajając potrzebę obcowania ze sztuką placówka pełni w środowisku lokalnym rolę małej filharmonii.

Wielokulturowość pogranicza

Specyfiką regionu w którym funkcjonuje szkoła jest różnorodność kulturowa. Tradycja polska miesza się tu z wpływami białorusko-ukraińskim. Folklor, język, obrzędy charakterystyczne dla regionów wschodnich tworzą szczególny, niepowtarzalny klimat. Wielogłosowość i śpiewność języka związana z muzyką cerkiewną ma duży wpływ na muzykalność i wrażliwość dzieci i młodzieży. Będąc instytucją działającą na pograniczu wielokulturowości szkoła ma możliwość czerpania ze skarbnicy bogactwa form, różnorodności melodii, rytmów, wyrazu uczuciowego.

Szacunek do tradycji

Poznawanie bogactwa kultury regionalnej chroni ją przed zapomnieniem, uczy młode pokolenie szacunku dla tradycji, poczucia ciągłości pokoleniowej, wskazuje wartości wynikające z odkrywania piękna i harmonii obecnych w sztuce.

Tradycją szkoły jest udział nauczycieli, uczniów i często rodziców we wspólnym muzykowaniu, tworzenia własnych nieraz wielopokoleniowych zespołów muzycznych które biorą udział w koncertach i konkursach zdobywając wyróżnienia i nagrody jednocześnie promując miasto i region podlaski.

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Bielsku Podlaskim
17-100 Bielsk Podlaski, ul. Widowska 4a
telefon/fax 085 876 71 35, 085 876 71 36

Deklaracja Dostępności